Wyłączenie odpowiedzialności

© 2024 Boplan BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Boplan BV (numer firmy: VAT BE 0467.667.088 RPR Gent - Division Kortrijk), zwany dalej "Boplan", "my" lub "nas", niniejszym zapewnia Państwu dostęp do strony internetowej www.boplan.com ("strona internetowa"). Boplan zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia części treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Uzyskując dostęp do strony i korzystając z niej, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Informacja o prawach autorskich

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z treścią niniejszej strony internetowej, w tym znaki towarowe, logo, rysunki, dane, nazwy produktów lub spółek, teksty, obrazy itp. należą do Boplan lub uprawnionych do tego osób trzecich.

Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być powielana, przechowywana w komputerowej bazie danych i/lub publikowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Boplan.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter ogólny. Informacje te nie są dostosowane do osobistych lub szczególnych okoliczności i dlatego nie mogą być traktowane jako osobiste, profesjonalne lub prawne porady dla użytkownika.

Zdjęcia na tej stronie służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą zawierać opcje. Niektóre zarejestrowane wzory, patenty i znaki towarowe są w toku. Kolory na tej stronie mogą się różnić w zależności od produktu i niekoniecznie odzwierciedlają kolor produktu końcowego. Kolory na tej stronie nie są wiążące i mogą się różnić w zależności od zastosowania, rynku i cyklu produkcyjnego.

Boplan dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że podane informacje są kompletne, poprawne, dokładne i aktualne. Pomimo tych starań, informacje mogą być niekompletne i/lub nieprawidłowe. Jeśli podane informacje zawierają błędy lub jeśli pewne informacje nie są dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, Boplan dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej to naprawić.

Jednakże, Boplan nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

Jeśli znajdą Państwo jakiekolwiek nieścisłości w informacjach podanych na stronie, mogą Państwo skontaktować się z administratorem strony.

Zawartość strony, w tym hiperłącza, może zostać dostosowana, zmodyfikowana lub uzupełniona w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Boplan nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania strony i nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub tymczasową niedostępność strony lub za jakąkolwiek formę bezpośredniej lub pośredniej szkody wynikającej z dostępu do strony lub korzystania z niej.

W żadnym wypadku Boplan nie może być pociągnięty do odpowiedzialności wobec kogokolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, konkretnie lub w inny sposób, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej, w szczególności w wyniku linków lub hiperłączy, w tym między innymi za wszelkie straty, przerwy w pracy, uszkodzenia programów lub innych danych w systemie komputerowym użytkownika, sprzęcie, oprogramowaniu lub innych.

 

Witryna może zawierać hiperłącza do witryn lub stron osób trzecich lub może odnosić się do nich pośrednio. Umieszczenie linków do tych witryn lub stron nie oznacza dorozumianej akceptacji ich treści. Boplan wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią lub innymi cechami tych stron internetowych i w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ich treść lub cechy, ani za żadne inne szkody wynikające z ich użytkowania.

Inne

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności może od czasu do czasu ulec zmianie.