Disclaimer

© 2024 Boplan BV. Alle rechten voorbehouden

Boplan BV (ondernemingsnummer: BTW BE 0467.667.088 RPR Gent - Afdeling Kortrijk), hierna te noemen 'Boplan', 'we' of 'wij', verleent u hierbij toegang tot www.boplan.com ('de website'). Boplan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan Boplan of rechthebbende derden.

Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerde database en/of gepubliceerd in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boplan.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De afbeeldingen op deze website zijn louter illustratief en zijn soms voorzien van opties. Sommige gedeponeerde modellen, patenten & octrooien zijn nog in behandeling. De kleuren op de website kunnen per product verschillen en geven niet noodzakelijkerwijs de kleur van het uiteindelijke product weer. Kleuren op deze website zijn niet bindend en kunnen variëren per toepassing, markt en productiecyclus.

Boplan levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Boplan de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Boplan kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site, inclusief hyperlinks, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Boplan geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Boplan kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Boplan verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.