Websitebeleid

© 2015, Websitebeleid Boplan BV

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boplan BV.

Alle informatie op deze website is zonder verbintenis, vervangt alle voorgaande informatie, prijzen en documentatie en kan te allen tijde gewijzigd worden.

Boplan BV is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen aan zijn producten. De afbeeldingen in deze brochure zijn puur illustratief en zijn soms voorzien van opties. Geregistreerde modellen, patenten en aangevraagde octrooien.

De kleuren in de brochure kunnen verschillen van product tot product en reflecteren niet noodzakelijk de kleur van het uiteindelijke product. Kleuren in deze brochure zijn niet bindend en kunnen variëren per toepassing, markt en productie cyclus.