ALGEMENE VOORWAARDEN

BOPLAN BV - Algemene voorwaarden ©2018

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken en die voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Deze aankoopvoorwaarden van de klant worden niet geacht door ons te zijn aanvaard, tenzij wij met de klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  Elke afwijking of wijziging van onderhavige voorwaarden kan ons slechts worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.
  Onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor koopovereenkomsten (ongeacht of ze maatwerk betreffen) en voor overeenkomsten met betrekking tot herstel- of onderhoudswerkzaamheden, ongeacht hun aard.
 2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn prijzen, brochures, catalogen of voorstellen niet bindend en kunnen ze op elk ogenblik worden gewijzigd of verbeterd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van onzentwege. Indien bestellingen worden uitgevoerd zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord omtrent de prijs, gelden de prijzen van de datum van bestelling.
 3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende mededeling zijn de in elke schriftelijke bevestiging, overeenkomst of ander document vermelde leveringstermijnen louter indicatief en verbinden ons niet. Eventuele laattijdige levering kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade met een maximum van 2,5% van de waarde van de overeenkomst.
  Wijzigingen van de bestelling betekenen automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen kunnen worden verlengd. Bij laattijdige betaling van voorschotten kan de levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.
 4. Alle goederen en materialen blijven onze eigendom tot het ogenblik van hun volledige betaling. Tot zolang en zonder onze schriftelijke toestemming is het de klant ten strengste verboden de goederen te vervreemden of te verpanden, ze als borg te gebruiken of ze op enige andere manier wettelijk of fysiek over te dragen.
 5. Alle bestelde goederen en materialen worden geleverd af fabriek/magazijn Wevelgem. Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering. Ze worden vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer is overeengekomen dat wij voor het vervoer zorgen, het organiseren of op enige andere manier bij het vervoer zijn betrokken.
  De klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door ons vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade die wordt veroorzaakt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant.
 6. Indien de klant weigert om de levering in ontvangst te nemen, ons het leveren onmogelijk maakt of de inontvangstneming wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist) en wordt de overeenkomst vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en is een schadevergoeding verschuldigd. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.
  Wanneer reeds gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat de klant weigert om verdere leveringen in ontvangst te nemen, verdere levering onmogelijk maakt of de inontvangstneming van verdere leveringen wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht het reeds uitgevoerde gedeelte van de levering aan de klant aan te rekenen en de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de levering, onder beding van schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist).
  Vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving wordt het relevante gedeelte van de overeenkomst geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en hebben wij recht op een schadevergoeding. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.
 7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de aan de klant meegedeelde prijzen exclusief alle door enige overheid geheven belastingen, taksen of andere lasten die wegens de verkoop of aankoop van de goederen en materialen eventueel zijn verschuldigd. De klant alleen is aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, taksen of lasten en indien ze aan ons worden aangerekend of rechtens door ons moeten worden betaald, verbindt de klant zich ertoe ze onverwijld aan ons terug te betalen.
 8. Alle facturen zijn betaalbaar op het op onze facturen vermelde bankrekeningnummer of op enig ander bankrekeningnummer dat wij te gepasten tijde schriftelijk meedelen. Alle facturen moeten volledig worden betaald zonder enige korting of aftrek voor bankkosten. Het betrokken bedrag moet op onze bankrekening beschikbaar zijn op de op de factuur vermelde vervaldatum. In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke en conventionele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend vanaf de vervaldatum. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits wij hem hiertoe een aangetekende ingebrekestelling sturen. Indien door ons betaling in schijven is toegestaan en één van de schijven niet of laattijdig wordt betaald, wordt het openstaande saldo van rechtswege opeisbaar, vermeerderd met rente en een conventioneel schadebeding, conform de punten 9, 11 en/of 12 hieronder en ieder gelijkaardig conventioneel schadebeding.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldatum en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag vanaf de datum van voornoemd aangetekend schrijven van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van € 125 ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling dezelfde wettelijke en conventionele rente op van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 10. De onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van onze factuur.
  Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en worden bij voorrang eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het eventuele forfaitaire schadebeding (zoals uiteengezet in punt 9 van onderhavige voorwaarden of volgens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst) en ten slotte op de hoofdsom.
  Bij betwisting over een deel van de factuur is de klant niet gerechtigd om de betaling van de in ontvangst genomen goederen en materialen te weigeren.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na een zonder gevolg gebleven aangetekende ingebrekestelling, wordt de klant geacht ernstige contractbreuk te hebben gepleegd en kunnen wij er te allen tijde voor opteren om de overeenkomst te ontbinden wegens voornoemde contractbreuk. De klant moet van deze ontbinding in kennis worden gesteld via een aangetekend schrijven.
  In dat geval laat de klant ons toe de goederen en materialen terug te halen waar zij zich bevinden, en is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.
 12. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zijn wij gerechtigd om alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, wat aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.
 13. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de klant verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien behouden wij ons het recht voor alle goederen van de klant die nog in ons bezit zijn, bij te houden tot volledige betaling is ontvangen.
 14. Indien objectieve elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geprotesteerde wissels, opzegging van krediet, bewarend of uitvoerend beslag of schulden) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.
 15. Wij verbinden ons ertoe goederen en materialen te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn. Het beeldmateriaal dat bij het aanbod wordt gebruikt, dient evenwel ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen van het product ten opzichte van het beeldmateriaal (bv. kleur) zijn niet voldoende om de nietigheid of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming tenzij de betrokken kwaliteiten en kenmerken uitdrukkelijk en specifiek door ons op papier zijn gewaarborgd op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst met de klant.
 16. De klant verbindt zich ertoe op het ogenblik van aflevering de door ons geleverde goederen, materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld.
  De klant moet bovendien zonder vertraging en ten laatste binnen drie (3) dagen na aflevering aan Boplan een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen.
  De klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Boplan ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Boplan moet de klant bovendien al deze producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan Boplan of aan de door Boplan aangestelde servicepartner terugbezorgen.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig zichtbaar gebrek aan overeenstemming indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Boplan en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.
 17. De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de klant. Indien de door ons geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de klant ons daarvan schriftelijk (en aangetekend) op de hoogte stellen binnen 1 maand na vaststelling van dit gebrek door de klant. Deze schriftelijke kennisgeving moet een redelijk gedetailleerde omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten.
  De klant moet alle gebrekkige producten met hun originele etiketten op eerste verzoek van Boplan ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Boplan moet de klant bovendien al deze producten aan Boplan of aan de door Boplan aangestelde servicepartner terugbezorgen.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Boplan en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.
 18. Wij zijn enkel aansprakelijk wanneer het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aflevering van de goederen.
  Elke aanspraak van de klant vervalt zes maanden na kennisgeving van het verborgen gebrek conform artikel 17.1.
  Elke aanspraak op garantie op grond van een gebrek aan overeenstemming vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, bij verandering en/of herstel door de klant of door derden. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet zijn gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Hetzelfde geldt als de goederen niet zijn onderworpen aan een jaarlijks nazicht of niet zijn onderhouden volgens onze onderhoudsvoorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
  In de zin van dit artikel kan er geen sprake zijn van een verborgen gebrek als het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de klant bekend was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn.
 19. In geval van een zichtbaar gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek waarvan wij conform de artikelen 16 en 17 hierboven in kennis zijn gesteld, heeft de klant enkel het recht om van ons het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen. Wij beslissen daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze tussen herstel en vervanging.
  Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, uitgaven, schadevergoedingen of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het gebrek aan overeenkomst van de goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag.
  Enkel indien wij niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening zijn overgegaan, kan de klant een passende prijsvermindering voorstellen. De klant kan nooit de ontbinding van de overeenkomst verlangen.
  De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor onze maximale verplichtingen zouden worden overschreden.
  De klant verbindt zich ertoe Boplan op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met betrekking tot de producten ontvangt. Indien Boplan het vraagt, verbindt de klant zich ertoe alle klachten nauwgezet op te volgen om te voorkomen dat de goodwill tegenover Boplan en de producten wordt geschaad en in vraag gesteld.
 20. Behoudens onze schriftelijke en specifieke toestemming kunnen de bedragen die de klant aan ons is verschuldigd, op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kan de klant dergelijke aanspraken inroepen om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.
 21. In geval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd om onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding voor de klant.
  Worden onder meer, maar niet uitsluitend conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze “vreemde oorzaak” zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.
 22. Door bij ons een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onherroepelijk met betrekking tot die bestelling en de overeenkomst die eruit voortvloeit, dat hij gebonden is door de algemene voorwaarden die op de datum van bestelling op onze website beschikbaar zijn.
  Indien mocht blijken dat een artikel van onderhavige voorwaarden voor enige reden ongeldig is, blijven de overige artikelen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.
 23. Tenzij wij verkiezen een vordering tegen de klant in te stellen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de klant is gelegen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elke betwisting tussen ons en de klant. Deze bevoegdheidsclausule geldt voor alle soorten procedures, met inbegrip van kortgedingprocedures of procedures om voorlopige of bewarende maatregelen te verkrijgen.
  Op onderhavige voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, evenals de toepassing van art. 1641 tot en met 1649 B.W. Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.

 

BOPLAN Nederland - Algemene voorwaarden ©2018

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken en die voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Deze aankoopvoorwaarden van de klant worden niet geacht door ons te zijn aanvaard, tenzij wij met de klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  Elke afwijking of wijziging van onderhavige voorwaarden kan ons slechts worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk onze instemming mee hebben betuigd.
  Onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor koopovereenkomsten (ongeacht of ze maatwerk betreffen) en voor overeenkomsten met betrekking tot herstel- of onderhoudswerkzaamheden, ongeacht hun aard.
 2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn prijzen, brochures, catalogen of voorstellen niet bindend en kunnen ze op elk ogenblik worden gewijzigd of verbeterd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van onzentwege. Indien bestellingen worden uitgevoerd zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord omtrent de prijs, gelden de prijzen van de datum van bestelling.
 3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende mededeling zijn de in elke schriftelijke bevestiging, overeenkomst of ander document vermelde leveringstermijnen louter indicatief en verbinden ons niet. Eventuele laattijdige levering kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade met een maximum van 2,5% van de waarde van de overeenkomst.
  Wijzigingen van de bestelling betekenen automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen kunnen worden verlengd. Bij laattijdige betaling van voorschotten kan de levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.
 4. Alle goederen en materialen blijven onze eigendom tot het ogenblik van hun volledige betaling. Tot zolang en zonder onze schriftelijke toestemming is het de klant ten strengste verboden de goederen te vervreemden of te verpanden, ze als borg te gebruiken of ze op enige andere manier wettelijk of fysiek over te dragen.
 5. Alle bestelde goederen en materialen worden geleverd af fabriek/magazijn Wevelgem, België. Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering. Ze worden vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer is overeengekomen dat wij voor het vervoer zorgen, het organiseren of op enige andere manier bij het vervoer zijn betrokken.
  De klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door ons vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade die wordt veroorzaakt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant.
 6. Indien de klant weigert om de levering in ontvangst te nemen, ons het leveren onmogelijk maakt of de inontvangstneming wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist) en wordt de overeenkomst vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en is een schadevergoeding verschuldigd. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.
  Wanneer reeds gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat de klant weigert om verdere leveringen in ontvangst te nemen, verdere levering onmogelijk maakt of de inontvangstneming van verdere leveringen wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht het reeds uitgevoerde gedeelte van de levering aan de klant aan te rekenen en de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de levering, onder beding van schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist).
  Vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving wordt het relevante gedeelte van de overeenkomst geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en hebben wij recht op een schadevergoeding. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minste 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.
 7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de aan de klant meegedeelde prijzen exclusief alle door enige overheid geheven belastingen, taksen of andere lasten die wegens de verkoop of aankoop van de goederen en materialen eventueel zijn verschuldigd. De klant alleen is aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, taksen of lasten en indien ze aan ons worden aangerekend of rechtens door ons moeten worden betaald, verbindt de klant zich ertoe ze onverwijld aan ons terug te betalen.
 8. Alle facturen zijn betaalbaar op het op onze facturen vermelde bankrekeningnummer of op enig ander bankrekeningnummer dat wij te gepasten tijde schriftelijk meedelen. Alle facturen moeten volledig worden betaald zonder enige korting of aftrek voor bankkosten. Het betrokken bedrag moet op onze bankrekening beschikbaar zijn op de op de factuur vermelde vervaldatum. In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke en conventionele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend vanaf de vervaldatum. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits wij hem hiertoe een aangetekende ingebrekestelling sturen. Indien door ons betaling in schijven is toegestaan en één van de schijven niet of laattijdig wordt betaald, wordt het openstaande saldo van rechtswege opeisbaar, vermeerderd met rente en een conventioneel schadebeding, conform de punten 9, 11 en/of 12 hieronder en ieder gelijkaardig conventioneel schadebeding.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldatum en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag vanaf de datum van voornoemd aangetekend schrijven van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van € 125 ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling dezelfde wettelijke en conventionele rente op van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 10. De onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van onze factuur.
  Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en worden bij voorrang eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het eventuele forfaitaire schadebeding (zoals uiteengezet in punt 9 van onderhavige voorwaarden of volgens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst) en ten slotte op de hoofdsom.
  Bij betwisting over een deel van de factuur is de klant niet gerechtigd om de betaling van de in ontvangst genomen goederen en materialen te weigeren.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na een zonder gevolg gebleven aangetekende ingebrekestelling, wordt de klant geacht ernstige contractbreuk te hebben gepleegd en kunnen wij er te allen tijde voor opteren om de overeenkomst te ontbinden wegens voornoemde contractbreuk. De klant moet van deze ontbinding in kennis worden gesteld via een aangetekend schrijven.
  In dat geval laat de klant ons toe de goederen en materialen terug te halen waar zij zich bevinden, en is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.
 12. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zijn wij gerechtigd om alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, wat aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.
 13. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de klant verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien behouden wij ons het recht voor alle goederen van de klant die nog in ons bezit zijn, bij te houden tot volledige betaling is ontvangen.
 14. Indien objectieve elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geprotesteerde wissels, opzegging van krediet, bewarend of uitvoerend beslag of schulden) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.
 15. Wij verbinden ons ertoe goederen en materialen te leveren die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn. Het beeldmateriaal dat bij het aanbod wordt gebruikt, dient evenwel ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen van het product ten opzichte van het beeldmateriaal (bv. kleur) zijn niet voldoende om de nietigheid of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming tenzij de betrokken kwaliteiten en kenmerken uitdrukkelijk en specifiek door ons op papier zijn gewaarborgd op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst met de klant.
 16. De klant verbindt zich ertoe op het ogenblik van aflevering de door ons geleverde goederen, materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld.
  De klant moet bovendien zonder vertraging en ten laatste binnen drie (3) dagen na aflevering aan Boplan Nederland een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen.
  De klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Boplan Nederland ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Boplan Nederland moet de klant bovendien al deze producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan Boplan Nederland of aan de door Boplan Nederland aangestelde servicepartner terugbezorgen.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig zichtbaar gebrek aan overeenstemming indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Boplan Nederland en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.
 17. De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de klant. Indien de door ons geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de klant ons daarvan schriftelijk (en aangetekend) op de hoogte stellen binnen 1 maand na vaststelling van dit gebrek door de klant. Deze schriftelijke kennisgeving moet een redelijk gedetailleerde omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten.
  De klant moet alle gebrekkige producten met hun originele etiketten op eerste verzoek van Boplan Nederland ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Boplan Nederland moet de klant bovendien al deze producten aan Boplan Nederland of aan de door Boplan Nederland aangestelde servicepartner terugbezorgen.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de retourprocedure van Boplan Nederland en/of aan richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.
 18. Wij zijn enkel aansprakelijk wanneer het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aflevering van de goederen.
  Elke aanspraak van de klant vervalt zes maanden na kennisgeving van het verborgen gebrek conform artikel 17.1.
  Elke aanspraak op garantie op grond van een gebrek aan overeenstemming vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, bij verandering en/of herstel door de klant of door derden. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet zijn gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Hetzelfde geldt als de goederen niet zijn onderworpen aan een jaarlijks nazicht of niet zijn onderhouden volgens onze onderhoudsvoorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
  In de zin van dit artikel kan er geen sprake zijn van een verborgen gebrek als het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de klant bekend was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn.
 19. In geval van een zichtbaar gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek waarvan wij conform de artikelen 16 en 17 hierboven in kennis zijn gesteld, heeft de klant enkel het recht om van ons het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen. Wij beslissen daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze tussen herstel en vervanging.
  Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, uitgaven, schadevergoedingen of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het gebrek aan overeenkomst van de goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag.
  Enkel indien wij niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening zijn overgegaan, kan de klant een passende prijsvermindering voorstellen. De klant kan nooit de ontbinding van de overeenkomst verlangen.
  De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor onze maximale verplichtingen zouden worden overschreden.
  De klant verbindt zich ertoe Boplan Nederland op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met betrekking tot de producten ontvangt. Indien Boplan Nederland het vraagt, verbindt de klant zich ertoe alle klachten nauwgezet op te volgen om te voorkomen dat de goodwill tegenover Boplan Nederland en de producten wordt geschaad en in vraag gesteld.
 20. Behoudens onze schriftelijke en specifieke toestemming kunnen de bedragen die de klant aan ons is verschuldigd, op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kan de klant dergelijke aanspraken inroepen om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.
 21. In geval van "vreemde oorzaak", zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd om onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding voor de klant.
  Worden onder meer, maar niet uitsluitend conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze “vreemde oorzaak” zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.
 22. Door bij ons een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onherroepelijk met betrekking tot die bestelling en de overeenkomst die eruit voortvloeit, dat hij gebonden is door de algemene voorwaarden die op de datum van bestelling op onze website beschikbaar zijn.
  Indien mocht blijken dat een artikel van onderhavige voorwaarden voor enige reden ongeldig is, blijven de overige artikelen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.
 23. Tenzij wij verkiezen een vordering tegen de klant in te stellen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de klant is gelegen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Rotterdam exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elke betwisting tussen ons en de klant. Deze bevoegdheidsclausule geldt voor alle soorten procedures, met inbegrip van kort geding procedures of procedures om voorlopige of bewarende maatregelen te verkrijgen.
  Op onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Nederlands recht toepasselijk.