Privacy beleid van Boplan Industries BV

Inhoud

 1. Jouw privacy is belangrijk
 2. Jouw recht op privacy
 3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
 4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
 5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

1. Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je :

 • onze producten en diensten gebruikt
 • onze brochures en catalogus download
 • inschrijft op onze nieuwsbrief
 • vragen stelt via onze website
 • ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
 • gebruik maakt van onze wifi

Je vindt ook jouw rechten en hoe je ze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website : https://www.boplan.com. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Op de link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL kan u de volledige Europese verordening over de bescherming van jouw persoonsgegevens raadplegen.

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Boplan Industries BV is actief in België en internationaal zowel in als buiten Europa waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Muizelstraat 12 te 8560 Moorsele.

De Boplan Industries BV is een groep van ondernemingen die nauw samenwerkt om hun producten aan jou te leveren en die zich tot bedrijven richt.

Dit privacy beleid geldt voor alle vennootschappen binnen de groep zijnde:

Opsomming van de diverse bedrijven : naam, adres, land, btw nummer

 • Boplan BV, Muizelstraat 12 te 8560 Moorsele België, BE0467667088
 • Boplan Deutschland GMBH, Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim Deutschland, DE282407777
 • Boplan Spain SL, Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1., 08002 Barcelona, España, ESB66607052
 • Boplan France SAS, 617 Avenue de Bayonne, 64210 Bidart, France, FR45492601513
 • Boplan Nederland BV, Toermalijnring 100, 3316 LC Dordrecht, Nederland, NL819854232B01
 • Boplan UK LTD, Science Centre, Wolverhampton Science Park, Glaisher Drive, Wolverhampton, WV10 9RU, GB240249238
 • Boplan USA Inc, 4350 W White Road, Ste 300, Flowery Branch, GA 30542, USA, US464840542
 • Boplan Polska, Ul. Graniczna 34B/U16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska, PL6292501076

Voormelde vennootschappen zijn de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij Boplan Industries BV de eindverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is en derhalve ook jullie contactpersoon.

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “Wij”, “Onze”, “naam van de groep”, verwijzen we duidelijk naar de groep van vennootschappen, zoals hierboven uit de doeken gedaan.

1.3 Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • Het adres Muizelstraat, 12 te 8560 Moorsele, België
 • Via mail op het e-mailadres privacy@boplan.com

1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van Boplan Industries BV

Voor de Boplan Industries BV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Boplan Industries BV jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. 

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de twee aanvragen. In alle andere gevallen wordt deze aanvraag als overdreven en hinderlijk beschouwd en kan Boplan Industries BV een bedrag van € 250 per aanvraag aanrekenen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Boplan Industries BV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag 

 • via een brief op het adres Muizelstraat, 12 te 8560 Moorsele België
 • per e-mail op het e-mailadres privacy@boplan.com 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen. 

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 Boplan Industries BV moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • waarborg- en garantie rechten
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2 Boplan Industries BV moet zijn contract met U kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koopt U onze producten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Boplan Industries BV bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3 Boplan Industries BV moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Boplan Industries BV. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.
Boplan Industries BV wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk via e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.
De bedrijven in de Boplan Industries BV zijn sterk aan elkaar verbonden en wisselen in het kader van hun relatie persoonsgegevens uit. Deze verwerking valt ook onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

3.4 Boplan Industries BV verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

We verwerken jouw persoonsgegevens die je graag met ons deelt onder andere door jouw vragen die je stelt via ons contactformulier op de website, jouw inschrijving op onze nieuwsbrief, het overhandigen van jouw business kaartje op beurzen, events, tijdens plaats bezoeken en contacten met onze vertegenwoordigers op andere ogenblikken, het downloaden van onze brochures en catalogus.

4.1 Van onze zakelijke relaties

Onze zakelijke relaties zijn onze klanten en leveranciers.
Boplan Industries BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, BTW nummer en financiële gegevens.

Om jou, als medewerker bij onze zakelijke relatie, beter te dienen: de aankopen bij ons, je potentiële interesses in onze producten/diensten, hobby’s, interesses, opmerkingen en klachten uit het verleden.

4.2 Van onze prospecten

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze producten en diensten. Boplan Industries BV wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze producten en diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, taal.

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1 Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Boplan Industries BV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2 Internationale transfers van jouw persoonsgegevens

Boplan Industries BV is een internationale groep, actief in de EER (Europese Economische Ruimte) en in de Verenigde Staten. De onderaannemers die namens ons de persoonsgegevens verwerken, kunnen zich zowel in de EER bevinden. Mogelijks kunnen we onderworpen worden aan controle door rechtbanken of toezichthouders in verschillende rechtsgebieden. Om deze redenen kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere landen binnen en buiten EER. Aangezien privacywetten in andere landen mogelijk afwijken van die in jouw eigen land, treffen we alleen regelingen om gegevens naar het buitenland over te dragen, als we er zeker van zijn dat er voldoende beveiligingsniveaus zijn om informatie in dat land te beschermen of dat onze onderaannemer handelt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Waar dit op grond van de toepasselijke wetgeving vereist is, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die in andere landen worden behandeld, minstens hetzelfde niveau van bescherming hebben als in uw eigen land, bijvoorbeeld door contracten aan te gaan met de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Door ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, stemt je uitdrukkelijk in met het overdragen van jouw naar landen of jurisdicties die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als je eigen land, inclusief maar niet beperkt tot landen of jurisdicties buiten de EER.

5.3 We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Boplan Industries BV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Boplan Industries BV dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.