Polityka prywatności firmy Boplan Industries BV

Spis treści

 1. Państwa prywatność jest dla nas ważna
 2. Państwa prawo do prywatności
 3. W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 4. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?
 5. Informacje o udostępnianiu i przechowywaniu Państwa danych osobowych

 

1. Państwa prywatność jest ważna

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób rzetelny, zgodny z prawem, prawidłowy i przejrzysty. W tym dokumencie, naszej polityce prywatności, wyjaśnimy Państwu, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych osobowych i jakich danych osobowych dotyczy. Termin przetwarzanie obejmuje między innymi gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, gromadzenie, łączenie, archiwizowanie, usuwanie lub ostateczne zniszczenie.

W tym przypadku mamy na myśli Państwa jako (przyszłego) klienta naszej firmy, jako beneficjenta, inną osobę związaną z nami lub osobę z innej organizacji, która jest z nami w kontakcie.

1.1    Po pierwsze

Zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć, dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wyjaśnimy również, jakie dane osobowe przetwarzamy w następujących przypadkach:

 • korzystania z naszych produktów i usług
 • pobierania naszych broszur i katalogów
 • zapisania się do naszego newslettera
 • zadawania pytania za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • odwiedzania naszej firmy, uczestnictwa w targach i imprezach
 • skorzystania z naszego Wi-Fi

Można również dowiedzieć się o przysługujących Państwu prawach i o tym, jak z nich korzystać.

Możemy zmienić naszą politykę prywatności. Najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.boplan.com. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności, aby zrozumieć zmiany.

Więcej informacji na temat ustawodawstwa dotyczącego ochrony prywatności w Belgii można znaleźć na stronie internetowej www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Pod linkiem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL mogą Państwo zapoznać się z kompletnym europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

1.2 Kto przetwarza Państwa dane osobowe? Kim jesteśmy?

Firma Boplan Industries BV prowadzi działalność w Belgii i na skalę międzynarodową, zarówno w Europie, jak i poza nią
, a jej siedziba mieści się pod adresem Muizelstraat 12 w 8560 Moorsele.

Boplan Industries BV to grupa przedsiębiorstw, które ściśle współpracują w celu dostarczenia produktów do Państwa i które są skierowane do przedsiębiorstw.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw należących do grupy:

Zestawienie poszczególnych spółek: nazwa, adres, kraj, numer VAT

 • Boplan BV, Muizelstraat 12 in 8560 Moorsele, Belgia, BE0467667088
 • Boplan Deutschland GMBH, Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim, Niemcy, DE282407777
 • Boplan Spain SL, Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1., 08002 Barcelona, Hiszpania, ESB66607052
 • Boplan France SAS, 617 Avenue de Bayonne, 64210 Bidart, Francja, FR45492601513
 • Boplan Nederland BV, Toermalijnring 100, 3316 LC Dordrecht, Holandia, NL819854232B01
 • Boplan UK LTD, Science Centre, Wolverhampton Science Park, Glaisher Drive, Wolverhampton, WV10 9RU, GB240249238
 • Boplan USA Inc, 4350 W White Road, Ste 300, Flowery Branch, GA 30542, USA, US464840542
 • Boplan Polska, Ul. Graniczna 34B/U16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska, PL6292501076

Wyżej wymienione spółki są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym Boplan Industries BV  jest ostatecznie odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych i dlatego jest również Państwa punktem kontaktowym.

Kiedy w niniejszej polityce mówimy „my”, „nasze”, „nazwa grupy”, wyraźnie odnosimy się do grupy spółek przedstawionych powyżej.

1.3. Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony prywatności, chcą Państwo zmienić ustawienia prywatności lub skorzystać z przysługującego Państwo prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami w następujący sposób:

 • pod adresem Muizelstraat, 12 in 8560 Moorsele, Belgia
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail privacy@boplan.com 

1.4. Wiodący organ nadzorczy Boplan Industries BV

Dla Boplan Industries BV organem wiodącym jest belgijski organ nadzoru:
Urząd Ochrony Danych/[Gegevensbeschermingautoriteit]
Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela
 +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be 

2. Państwa prawo do ochrony prywatności danych osobowych

Przysługuje Państwu wiele praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli Boplan Industries BV  zwróci się do Państwa o wyrażenie zgody, zawsze możesz ją cofnąć.

Wykonywanie Państwa praw w naszych systemach i procedurach nastąpi nie później niż 30 dni po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli z jakiegoś powodu ten termin nie może zostać dotrzymany, poinformujemy Państwa przed upływem pierwotnego terminu.

2.1 Prawo do wglądu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wglądu do danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat, celu przetwarzania, miejsca, z którego uzyskaliśmy dane osobowe i odbiorcy tych danych. 

W takim przypadku można również dowiedzieć się, jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe, czy dane te są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji i czy zamierzamy wysyłać dane do kraju poza Unią Europejską.

Wniosek ten można złożyć bezpłatnie dwa razy w roku, przy czym okres pomiędzy tymi dwoma wnioskami musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. We wszystkich innych przypadkach wniosek ten uznaje się przesadzony i stanowiący utrudnienie, a Boplan Industries BV  może żądać kwoty 250 EUR za każdy wniosek.

Dostarczymy Państwu żądane informacje na piśmie lub drogą elektroniczną w rozsądnym terminie.

2.2.    Prawo do poprawienia/uzupełnienia danych osobowych

Możliwe, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy nie są (już) poprawne. Zawsze przysługuje Państwu prawo poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia brakujących danych.

2.3    Prawo do usunięcia danych osobowych

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ich usunięcia,

Wniosek o usunięcie danych osobowych może zostać odrzucony przez Boplan Industries BV, jeżeli jest to uzasadnione. Przykładem może być wykonanie lub uzasadnienie roszczenia prawnego lub ustawowy obowiązek przechowywania niektórych danych osobowych.

2.4.    Prawo do ograniczenia danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do poproszenia nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli istnieje podejrzenie, że są one nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lub jeśli nie zgadzają się Państwo się z tym, że przetwarzamy je w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (patrz artykuł 3.3). Zgodzimy się na ten sprzeciw, chyba że istnieją przekonujące powody, by tego nie robić, na przykład w celu zapobiegania oszustwom, zaległościom w płatnościach.

2.5.    Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania. Przetwarzanie danych zostaje wówczas wstrzymane, chyba że jest ono niezbędne do przestrzegania przepisów socjalnych i podatkowych, do reprezentowania interesów pracodawcy lub osoby trzeciej lub w celu ustanowienia, wykonania lub uzasadnienia roszczenia prawnego.

2.6.    Prawo do przekazywania danych osobowych

Przysługuje Państwo prawo do poproszenia nas o przekazanie udostępnionych nam danych osobowych, stronie trzeciej.

2.7.    Prawo do złożenia skargi

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z naszym stanowiskiem, mogą Państwo skontaktować się z belgijskim Urzędem Ochrony Danych. Można tam również złożyć skargę. Dane kontaktowe można znaleźć powyżej w punkcie 1.4.

2.8.   Tożsamość wnioskodawcy

Swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo realizować na podstawie pisemnego wniosku 

 • listownie na adres Muizelstraat, 12 w 8560 Moorsele, Belgia
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail privacy@boplan.com 

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, w każdym przypadku prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów. W ten sposób możemy prawidłowo odnieść się da Państwa wniosku. 

Aby uniemożliwić innej osobie skorzystanie z Państwa praw, będziemy chcieli jak najdokładniej zweryfikować Państwa tożsamość. Dlatego do wniosku zawsze musi być dołączony dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Można to zrobić, dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego. W tym celu należy zakryć swoje zdjęcie paszportowe i numer dowodu osobistego (lub skorzystaj z podobnej procedury), aby chronić swoją prywatność.

Jeżeli uznamy dostarczony dokument za niewystarczający, poinformujemy Państwa o tym. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wniosek do czasu dostarczenia wystarczającego dowodu tożsamości.

3. W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

3.1.    Spółka Boplan Industries BV  jest zobowiązana do przestrzegania wymogów prawnych

W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych. Wymieniliśmy tutaj najważniejsze z nich:

 • prawo podatkowe
 • prawo handlowe
 • prawa z tytułu gwarancji i rękojmi
 • istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do przekazania danych osobowych władzom lub innym stronom trzecim. Na przykład, jeżeli jest to konieczne w związku z ustawowym obowiązkiem lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

3.2.    Boplan Industries BV musi być w stanie wykonać swoją umowę z Państwem

Będąc naszym klientem, korzystają Państwo z naszych usług lub kupują nasze produkty. Aby zagwarantować prawidłowe wykonanie naszej umowy, musimy przetwarzać i zarządzać tymi umowami pod względem administracyjnym, fiskalnym i operacyjnym.
Dotyczy to również dostawców dla Boplan Industries BV. Musimy również przestrzegać warunków umowy oraz przetwarzać umowy z dostawcami i zarządzać nimi pod względem administracyjnym, fiskalnym i operacyjnym.

3.3.    Boplan Industries BV musi być w stanie funkcjonować jako firma w odniesieniu do marketingu bezpośredniego i komunikacji.

Jako spółka handlowa posiadamy szereg uzasadnionych interesów, które stanowią podstawę do przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy również odpowiednią równowagę pomiędzy prawem użytkownika do prywatności a uzasadnionymi interesami Boplan Industries BV. Jeśli nadal mają Państwo zastrzeżenia do operacji przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, przysługuje Państwo prawo do odwołania się.

Boplan Industries BV chce kontynuować komunikację z Państwem, jako istniejącym klientem lub aktywnym potencjalnym klientem, za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Może to nastąpić na Państwa życzenie lub jeśli możemy podejrzewać, że są Państwo zainteresowani naszymi nowymi produktami/usługami. Ponieważ dążymy do dalszego oferowania Państwu lepszych usług i produktów oraz chcemy o tym informować, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego w ramach uzasadnionego interesu prowadzenia naszej działalności. Informacje te mogą dotrzeć do Państwa na różne sposoby, a mianowicie pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie i podczas imprez. Wybieramy najbardziej odpowiedni kanał, który w jak najmniejszym stopniu zakłóca Państwa spokój. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać naszych informacji handlowych, mogą Państwo po prostu nas o tym poinformować, a my nie będziemy już Państwa niepokoić. Można to zrobić dla całej naszej komunikacji lub dla jednego z różnych kanałów.

Spółki należące do Boplan Industries BV   są ze sobą silnie powiązane i wymieniają dane osobowe w ramach swoich relacji. Przetwarzanie to należy również do zakresu naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.4.    Boplan Industries BV nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim na ich własny użytek.
 

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy dla Państwa i w jakich celach?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, którymi zechcą się Państwo z nami podzielić, m.in. w pytaniach zadawanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w subskrypcji naszego newslettera, poprzez udostępnienie swojej wizytówki na targach, imprezach, podczas wizyt na miejscu i kontaktu z naszymi przedstawicielami w innych terminach oraz poprzez pobranie naszych broszur i katalogu.

4.1.    Z naszych relacji biznesowych

Nasze relacje biznesowe dotyczą naszych klientów i dostawców.

Boplan Industries BV  przetwarza dane osobowe tych osób, które pracują dla firm, z którymi prowadzimy interesy. Celem tego przetwarzania jest dostarczanie informacji o produktach i usługach oraz utrzymywanie relacji biznesowych.

Aby skontaktować się z Państwem i zidentyfikować Państwa, w ramach zarządzania klientami i dostawcami przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwisko, imię, adres, płeć, data urodzenia, narodowość, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, język, adres e-mail, adres IP, numer VAT i dane finansowe.

Aby lepiej służyć Państwu jako partnerowi w naszych relacjach biznesowych: zakupy u nas, Państwa potencjalne zainteresowanie naszymi produktami/usługami, hobby, zainteresowania, komentarze i skargi z przeszłości.

4.2.    Z kontaktów z naszymi potencjalnymi klientami

Nasi potencjalni nowi klienci są zainteresowani naszymi produktami i usługami. Boplan Industries BV  pragnie na bieżąco informować ich o tych produktach i usługach. Aby się z nimi komunikować, przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwisko, imię, numer telefonu i/lub telefonu komórkowego, adres e-mail, adres IP, język.

5. Informacje o udostępnianiu i przechowywaniu Państwa danych osobowych

5.1.    Komu udostępniamy te dane osobowe?

Udostępniamy Państwa dane jedynie osobom, które otrzymały na to naszą wyraźną zgodę i które potrzebują tych informacji do wykonywania swoich zadań. Osoby te będą przetwarzać Państwa dane osobowe na tej samej podstawie, na której je od Państwa otrzymaliśmy.

W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług różnych podmiotów przetwarzających. Są to nasi podwykonawcy, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie naszej firmy. Boplan Industries BV  współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi dane, które gwarantują takie same środki bezpieczeństwa na poziomie technicznym i operacyjnym.

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy zobowiązani do tego na mocy prawa lub porządku publicznego.

5.2.    Międzynarodowe przekazywanie Państwa danych osobowych

Boplan Industries BV  jest grupą międzynarodową, działającą na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i w Stanach Zjednoczonych. Podwykonawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, mogą znajdować się na terenie EOG. Możemy podlegać kontroli przez sądy lub organy nadzoru w różnych jurysdykcjach. Z tych powodów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów na terenie EOG i poza nim. Ponieważ przepisy dotyczące ochrony prywatności w innych krajach mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwa kraju, dane są przekazywane do innego kraju tylko wtedy, gdy mamy pewność, że poziom bezpieczeństwa jest wystarczający do ochrony informacji w tym kraju lub że nasz podwykonawca działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Jeżeli jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa, podejmiemy środki w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane w innych krajach mają co najmniej taki sam poziom ochrony jak w Państwa kraju, na przykład poprzez zawieranie umów ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodzę na przekazywanie swoich danych do krajów lub jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak jego własny kraj, w tym między innymi do krajów lub jurysdykcji poza EOG.

5.3.    Nie przechowujemy Państwa danych przez czas nieokreślony

Boplan Industries BV wykorzystuje Państwa dane osobowe mając na uwadze jasny cel. Gdy cel ten zostanie osiągnięty, dane są usuwane.

Punktem wyjścia dla przechowywania Państwa danych osobowych jest ustawowy okres ich przechowywania.

Dane osobowe naszych potencjalnych nowych klientów, potencjalnych klientów, przechowujemy początkowo przez 10 lat. Jeśli w tym okresie doszło do kontaktu pomiędzy potencjalnym klientem a spółką Boplan Industries BV, okres ten rozpoczyna się ponownie od tego kontaktu i trwa 10 lat.

Dane osobowe dotychczasowych klientów, dostawców, podwykonawców itp. przechowujemy początkowo przez 10 lat. Jeżeli w tym okresie nastąpił nowy kontakt, okres 10 lat rozpoczyna się ponownie od tego kontaktu.